Deflasyon Nedir?

Deflasyon Nedir?

Deflasyon nedir sorusunu cevaplamak gerekirse, genel olarak piyasada fiyatların belli bir zaman çizelgesinde sürekli olarak düşüş göstermesi durumu denilebilir. Enflasyonun tam tersidir. Bunun yanında enflasyon durumundan fiyat yükselmesini durdurmayı ya da yavaşlatmayı veyahut enflasyon eğilimi karşısında fiyatları azaltmayı öngören iktisat siyasetidir.

Deflasyon, nicesel para teorisine dayanan bir siyaset türüdür. Çoğunlukla iktisadi durgunluk dönemlerinde, mal ve hizmet arzının talebini geçmesi ile birlikte alım gücünün azaldığı durumlarda piyasadaki para arzının da düşmesinden kaynaklanır. Deflasyonun üretim ve istihdam üstünde olumsuz etkileri olur. Deflasyon, fiyatların yükseliş hızının azalması anlamına gelen dezenflasyon ile karıştırılmamalıdır. Dezenflasyon, enflasyonun yükseliş hızının azalması, deflasyon ise fiyatların düşmesidir.

Ülke ekonomisine etkisi büyük olan bir faktör, işten çıkarmalardır. İşten çıkarmalar genellikle ekonomik durgunluk, şirketlerin mali zorlukları veya teknolojik değişim gibi faktörlerden kaynaklanır. Bu durum, işsizlik oranlarının artmasına neden olarak genel ekonomik durumu etkiler.

İşten çıkarmaların bir sonucu olarak, genellikle fiyatlar düşer. İşsizlik arttığında, talep azalır ve şirketler fiyatları düşürerek rekabet avantajı elde etmeye çalışır. Bu durum, genellikle dezenflasyon ile ilişkilidir.

Dezenflasyon, fiyatlarının düşmesini ifade eden bir ekonomik durumdur. Enflasyonun artış hızının düşmesi veya negatif bir değere dönüşmesi olarak tanımlanır. Enflasyon, genel fiyat seviyelerindeki artıştır; dezenflasyon ise genel fiyat seviyelerindeki azalmadır.

Trade Kulübü - Deflasyon Nedir
Trade Kulübü – Deflasyon Nedir

Bu durum, çalışanların ücretlerine de yansır. İşten çıkarmalar, iş gücü piyasasındaki arz ve talep dengesini etkiler ve bu da genellikle ücret artışlarını sınırlar. Çalışanlar, ekonomik belirsizlik ve işsizlikle mücadele ederken ücret artışları konusunda daha zorlu bir ortamla karşılaşabilirler.

Deflasyon sonuçları arasında genellikle fiyat düşüşü öne çıkar. Bu durum, tüketicilerin alım gücünü artırabilir, ancak şirket karlarını ve yatırımları olumsuz yönde etkileyebilir. Deflasyonun devam etmesi durumunda, bu durumu önlemek ve ekonomiyi canlandırmak için çeşitli politika önlemleri alınması gerekebilir.

Deflasyonu önlemek için merkez bankaları ve hükümetler genellikle para arzını artırarak ve faiz oranlarını düşürerek ekonomiyi teşvik etmeye çalışırlar. Bu önlemler, harcamaları teşvik ederek talebi canlandırmayı amaçlar.

Deflasyonun nedenleri arasında talep düşüşü, üretim fazlası, teknolojik ilerleme ve borçluluk gibi faktörler bulunabilir. Bu nedenler, ekonomideki dengesizlikleri ve belirsizlikleri artırabilir, bu da deflasyon riskini tetikleyebilir.

Sonuç olarak, işten çıkarmalar, fiyat düşüşleri, dezenflasyon ve bu durumun çalışanların ücretlerine etkisi gibi faktörler birbirleriyle karmaşık bir ilişki içindedir. Bu ekonomik faktörlerin etkileşimleri, ekonomistlerin ve politika yapıcıların dikkatle analiz ettiği ve yönetmeye çalıştığı önemli konulardır.

Deflasyon Nedenleri?

Deflasyon, genel olarak bir ekonominin genel fiyat seviyelerinin düşmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu, tüketicilerin satın alma gücünün artması anlamına gelebilir, ancak uzun vadede ekonomik riskler taşıyabilir. Deflasyonun nedenleri karmaşık olabilir ve genellikle birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. İşte deflasyonun yaygın nedenlerinden bazıları:

 1. Düşük talep: Belki de en yaygın nedenlerden biri, tüketici talebinin azalmasıdır. Ekonomik belirsizlik, gelir düşüşleri veya hanehalkı borç yükü gibi faktörler, tüketicilerin harcamalarını kısıtlayabilir. Bu durumda, işletmeler fiyatları düşürerek ürün ve hizmetlerini daha cazip hale getirmeye çalışır, bu da deflasyonu tetikler.
 2. Üretim verimliliğindeki artışlar: Teknolojik ilerlemeler ve verimlilik artışları, maliyetleri düşürebilir. Daha verimli üretim süreçleri, işletmelerin ürünleri daha düşük maliyetlerle üretmelerine ve bunun sonucunda fiyatları düşürmelerine neden olabilir. Bu da deflasyon baskısını artırır.
 3. Artan Rekabet: Rekabetin artması, işletmelerin fiyatları düşürmek zorunda kalmasına neden olabilir. Pazar payını korumak veya genişletmek için işletmeler, fiyatları düşürerek rakiplerine karşı rekabet avantajı elde etmeye çalışabilirler.
 4. Üretim maliyetlerindeki düşüşler: Ham madde fiyatlarının düşmesi veya enerji maliyetlerindeki azalma gibi üretim maliyetlerindeki düşüşler, işletmelerin ürün fiyatlarını düşürmesine neden olabilir. Bu da genel fiyat seviyelerinde düşüşe yol açar.
 5. Borç ve Kredi Durgunluğu: Ekonomik durgunluk veya kriz dönemlerinde, bankaların kredi verme isteksizliği ve borçluların kredi taleplerinde azalma yaşanabilir. Bu durumda, paranın dolaşım hızı azalır ve talep düşer, fiyatlar da düşer.
 6. Para Politikası: Merkez bankaları, faiz oranlarını düşürerek para arzını artırabilir. Ancak, bu politika deflasyonu tetikleyebilir çünkü daha fazla para arzı fiyatları düşürebilir ve talebi artırabilir.
 7. Demografik Faktörler: Nüfusun yaşlanması ve nüfus artış hızındaki düşüş, talebi azaltabilir. Yaşlanan bir nüfus, genellikle daha az harcama yapar ve bu da talebi azaltır ve fiyatları düşürür.

Deflasyon, ekonomik büyümenin durmasına, işsizlik oranlarının artmasına ve borçların daha ağır bir yük haline gelmesine neden olabilir. Bu nedenle, merkez bankaları ve hükümetler, ekonomiyi canlandırmak için uygun politikaları uygulamak için deflasyon risklerini yönetmeye çalışırlar.

Deflasyon türleri

Charles Rist’e göre üç çeşit deflasyon vardır;

 • Para deflasyonu: Banknotları tedavülden çekip yok etmek demektir. Ekim 1944’te Belçika, banknot ve hesapları bankada bloke oluşturarak, böyle bir işlem yapmıştır. Haziran 1948’de Almanya’daki işgal kuvvetleri, ödeme araçlarını yüzde doksanını geçersiz kılmış, Reichsmark’ı on buçuğa bir oranında Alman Markı’na çevirerek tedavüldeki para hacmini düşürmüşlerdi.
 • Malî deflasyon: Devlet, bankaların devlet avantajına göre çıkardıkları ödeme araçlarını karşıladığı zaman, deflasyoncu siyasetin başka bir şekli olan malî deflasyon ortaya çıkartır. Kamu harcamalarını kısmaya veya vergileri yükseltmeye dayanan bütçe fazlalığı siyaseti de malî deflasyonun bir şekli olarak ele alınabilir. Bu fazlalıklar ya kullanılmaz veya kamu borçlarının ödenmesine harcama gerçekleşir.
 • Kredi deflasyonu: Deflasyonun üçüncü şekli olan kredi deflasyonu birçok biçimde gerçekleştirilir: Kredi isteklilerini daha ölçülü davranmaya zorladığı için iskonto limitinin yükseltilmesi; bankaların mevduatlarını yükseltmeye zorlanmaları, açık piyasa siyaseti veya krediler ile kredi vermenin katı bir şekilde denetlenmesi. Fiyatların yükselmesini önlemek için ya arz ya da talep üstünde durulabilir.
Trade Kulübü - Deflasyon Nedir
Trade Kulübü – Deflasyon Nedir

Deflasyon Etkileri Nedir?

 • Deflasyon, refahı durdurur. Çünkü bir ekonomide hammadde, işgücü gibi faktörlere sahip olması yeterli değildir. Üretimin de çoğalması gerekmektedir. Üretimin yükselişi de para miktarına ve fiyatların yükselmesine eşit oranda bağlıdır.
 • Deflasyon, işsizlik oluşturur. Çünkü para azlığından veya düşük kârları azaltmasından dolayı üretimin kısılması emek talebini de kısıtlar.
 • Deflasyon, ücretleri kısıtlar. Çünkü deflasyonda kârlar düşer, fiyatlar azalır.
 • Deflasyon, tüketimi azaltır. Çünkü kişilerin gelirleri düşmüştür.
 • Deflasyonda, alıcılar kazançlı çıkar, borçlular zarara uğrar. Sabit gelirliler ise piyasadaki dengesizlikleriyle pek ilgilenmediklerinden zarara hissetmeyeceklerdir. Buna karşılık, firmalar büyük kayıplarla karşı karşıya kalır.

Deflasyona karşı alınabilecek tedbirler

 • Ucuz faizle bol kredi avantajlar sağlamak
 • Harcamaları özellikle, otonom yatırımları (devletin yaptığı yatırımlar) çoğaltmak
 • Gelir ve kurumlar vergisini, yatırımları yükseltecek biçimde ayarlamak
 • Yüksek ücret politikası gerçekleştirmek
 • Tüketim kredilerini çoğaltmak

Forex Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İçin Tıklayın!